E specializuar në të drejtën zvicerane, zyra i ushtron aktivitetet e saja në fusha të ndryshme të drejtësisë, duke i këshilluar, mbrojtur dhe përfaqësuar klientët pranë institucioneve shtetërore apo edhe pranë sektorit privatë KONTAKTI.

AKTUALITETE: Duke filluar nga shtatori 2019, është hapur përfaqësia jonë në Lausanne. Adresa: Place de la Gare 12 (përballë stacionit të trenit). Personat e interesuar për konsultime, pranohen vetëm përmes caktimit paraprak të një takimi.

Bartës i një përgatitje të plotë universitare të fituar në Zvicër, udhëheqësi i zyrës posedon një përvojë afër njëzet vjeçare pranë institucioneve të ndryshme të administratës zvicerane RRETH NESH

 

E drejta administrative (ankesa, lutje), sigurimet private dhe shoqërore, e drejta e punës dhe e banimit, e drejta e të huajve, e drejta familjare, kontratat, janë disa nga lëmit të cilat i trajton më së shpeshti shërbimi ynë SHËRBIMET. 

Një intervist; përmbledhje e shkurtër e shërbimeve