INFORMATË: DUKE FILLUAR NGA DATA 1 SHTATOR 2019, ZYRA JONË E HAPË PËRFAQËSINË E SAJ NË LAUSANNE, ADRESA PL. DE LA GARE 12 (përballë stacionit të trenit)

Zyra jonë është e specializuar në të drejtën zvicerane. Ajo i ushtron aktivitetet e saja në fusha të ndryshme të drejtësisë, duke i këshilluar, mbrojtur dhe përfaqësuar klientët pranë institucioneve shtetërorë apo edhe pranë sektorit privatë.

Udhëheqësi i zyrës është bartës i një përgatitje të plotë universitare të fituar në Zvicër dhe posedon një përvojë të gjatë profesionale gati se njëzet vjeçare pranë institucioneve të ndryshme të administratës publike të këtij shteti. RRETH NESH

Lëmit në të cilat më së tepërmi është e specializuar dhe të cilat zyra i trajton janë këto: e drejta administrative (ankesa, lutje), sigurimet private dhe shoqërore, e drejta e punës dhe e banimit, e drejta e të huajve dhe statusi i qëndrimit, e drejta familjare, kontratat, procedura e përmbarimeve, shoqëritë tregtare dhe shumë të tjera. SHËRBIMET

Aktualitete: një intervistë në RTV Syri Blue (ku, përveç tjerash, sqarohen shërbimet tona). Klikoni në "YouTube".

AKTUALITETE: PUBLIKIMI I NJË LIBRI KUSHTUAR LIGJEVE ZVICERANE.
PËRMBAJTJA KRYESORE TË KËTIJ LIBRI (PDF i bashkangjitur)..

Disa sqarime në gjuhën frënge lidhur me këtë punim (intervistë në televizionin zviceran): http://www.canalalpha.ch/actu/un-vade-mecum-pour-les-albanophones/

- Shërbime dhe këshilla juridike - Përfaqësime - Ndërmjetësime - Përkthime gjyqësore