• KONTAKTI

    E specializuar në të drejtën zvicerane, zyra i ushtron aktivitetet e saja në fusha të ndryshme të drejtësisë, duke i këshilluar, mbrojtur dhe përfaqësuar klientët pranë institucioneve shtetërore dhe private

  • SHËRBIMET

    Ankesa, lutje, sigurimet private dhe shoqërore, e drejta e punës dhe e banimit, e drejta e të huajve, e drejta familjare, kontratat, janë disa nga lëmit të cilat i trajton më së shpeshti shërbimi ynë

  • RRETH NESH

    Bartës i një përgatitje të plotë universitare të fituar në Zvicër, udhëheqësi i zyrës posedon një përvojë afër njëzet vjeçare (në fusha të ndryshme të drejtësisë) pranë institucioneve të ndryshme të administratës zvicerane