PYETJA_JUAJ (Klikoni në dokumentin "téléchargez fichier")

Në dosjen e bashkangjitur "PYETJA_JUAJ", mund të konsultohen problemet e ndryshme juridike që më së shpeshti trajtohen në kuadër të shërbimeve të zyrës.

PYETJE - PËRGJIGJE

 


Në rubrikat e mëposhtme mund të konsultohen disa informata lidhur me aktualitete apo tema të ndryshme që i prekin fushat e drejtësisë, me të cilat ballafaqohemi në jetën e përditshme në Zvicër.

Është fjala posaçërisht për temat që iu kushtohen çështjeve të punës, banimit, lejeve të qëndrimit, shtetësisë, sigurimeve, pensionimit, shoqërive tregëtare, familjes, shkollimit, etj.

Megjithatë, informatat e dhëna natyrisht se nuk garantojnë përgjigje të plota për të gjitha rastet dhe problemet që paraqiten në përditshmërinë tonë dhe që i prekin temat e lartëpërmendura.

Pra, ata do të prezantojnë vetëm një pjesë të informatave për një çështje të caktuar.

Gjithashtu, disa nga tekstet dhe analizat e prezantuara nuk munden të mbajnë llogari për ndryshimet permanenete dhe të shpeshta që ndodhin në sistemin juridik zviceran.

Po të njëjtat tema do të integrohen kohë pas kohe edhe në faqet tona "Facebook".  https://www.facebook.com/Begzati/


 

E_DREJTA_E_PUNËS

Të drejtat tona në punë në rast sëmundje/aksidenti/shtatzënie.
Ka dallime të mëdha prej rastit në rast. Atëherë, parashtrohet pyetja se çfarë të drejtash kemi në rastet e tilla? Çka thotë ligji?

PENSIONIMI_SHTYLLAT_KRYESORE

Ky tekst i përngjanë një tabloje se si duket sistemi i pensionimit në Zvicër, sistem ky sadopak i koklavitur dhe sidomos i "shpërndarë".

QIRAJA_BANIMIT

Ditën e sotme më 2.06.2017, hynë në fuqi përqindja e re hipotekore 1, 50% e cila ofron disa mundësi për kërkimin e uljes së çmimit të qirasë së banimit.

LEJA_PUNËS_ZVICËR

Si mund të fitojnë një leje pune në Zvicër ata që vijnë nga jashtë?
I publikuar edhe në faqet e platformës www.albinfo.ch

LIGJI_SHTETESISE_NDRYSHIME

Që nga 1 JANAR 2018, disa ndryshime do të pesoi ligji zvicran mbi shtetësinë. Kush janë risitë kryesore?

E_DREJTA_E_BIZNESIT

Su mund të hapet një biznes, kush janë kushtet, formalitetet dhe procedurat që duhet respektuar, në çka me patur më së tepërmi kujdesë, dhe ca aspekte të tjera të rëndësishme.

STUDIMET_UNIVERSITARE_ZVICËR

Çka pas përfundimit të studimeve universitare në Zvicër? A kemi të drejtë të vazhdojmë qëndrimin dhe të fitojmë lejen e punës ?

FAMILJA_SHKURORËZIMI

Forma më e përhapur e shkurorëzimit në Zvicër është ajo me marrëveshje. Ligji nuk imponon aspak që për këtë të kalohet përmes zyrave juridike. Kërkesën mund ta bëjë edhe vetë pala e interesuar.

STATUSI_I_GJUHEVE

Sistemi zvicran i gjuhësisë tregon një shembull inspirues i cili, si i tillë, mund të shërbejë për disa vende ballkanike që e kanë vështirë t'i respektojnë të drejtat themelore në këtë lëmi.

SIGURIMET_SHËNDETËSORE

Sa iu përket shërbimeve të sigurimit bazë shëndetësor, dallimet nuk janë të mëdha në mes të sigurimeve të ndryshme. Megjithatë, çmimet e tyre dallojnë shumë njëri nga tjetri.