INFORMATA JURIDIKE - AKTUALITETE

24. oct., 2019

Kërkesa për pensionin invalidor bazohet kryesisht në argumente të kombinuara mjekësore dhe juridike. Sipas praktikave profesionale të kësaj lëmie, bien në sy së paku tre situata të arsyeve më të përhapura të refuzimeve të një rente, nga të cilat do t’i veçonim; mos plotësimit i kushteve sipas ligjit, mbrojtja jo efikase e një lënde dhe mospërfillja e rregullave dhe afateve procedurale.

13. juil., 2019

Kushte të reja për fitimin apo vazhdimin e lejes së qëndrimit, për realizimin e të drejtës për bashkim familjar, por edhe për humbjen e statusit të qëndrimit, një ridefinim i domethënies së integrimit në shoqëri, një përkushtim i veçantë ndaj njohjeve gjuhësore, janë disa këto nga karakteristikat kryesore të ligjit të ri për të huaj.

22. avr., 2019

Nuk ekziston ndonjë rregull e cila i’a imponon një punëdhënësi që punëtorit të tij t’ia japë të drejtën për ditë të lira pa pagesë. Kur kjo e drejtë akordohet, pasojat më të rëndësishme e prekin çështjen e rrogës së 13-të, numrin e ditëve të pushimit vjetor, por edhe sigurimeve të ndryshme të cilat, disa nga to, pas ditës së 31 nuk ofrojnë ndonjë mbulesë. 

6. nov., 2018

Në raste sëmundjeje dhe aksidenti, punëdhënësi s’ka të drejtë që ta shkëpusë kontratën e punës të punëtorit të tij, brenda disa afateve kohore të mbrojtura me ligj, edhe atë gjatë 30, 90 dhe 180 ditëve të para (të sëmundjes/aksidentit), varësisht nga kohëzgjatja e marrëdhënies së punës.

13. sept., 2018

Sa i përket pensionimit « normal », sipas shtyllës së parë – AVS/AHV (pa i marrë parasysh shtyllën e dytë dhe të tretë), është e mundshme që të dilet në pension 1 apo 2 vite më herët sesa është e paraparë sipas kufirit ligjor. Gjithsesi vendimet e tilla i kanë pasojat e tyre në nivelin e rentës mujore, pasi që të ardhurat e pensionit zbriten për një përqindje të caktuar.