5. juin, 2017

Informatë

Përmes kësaj faqeje, do të përcjellen, kohë pas kohe, informata të shkurtëra mbi disa aktualitete dhe tema juridike apo informata të tjera të rëndësishme që kanë të bëjnë me shërbimet e zyrës. Në këtë rubrikë, sipas nevojës, mund të integrohen edhe përgjigjet për disa pyetje të karakterit të përgjithshëm që vijnë nga personat e interesuar.