19. juin, 2017

Shkurorëzimi dhe leja e qëndrimit

Pas një akti të shkurorëzimit, leja e qëndrimit e fituar përmes martesës, mundë të humbet sidomos nëse kohëzgjatja e martesës ka qenë tejet e shkurtër dhe nëse dyshohet se lidhja martesore ka patur për të vetmin qëllim fitimin e statusit të qëndrimit. Janë edhe disa kushte të tjera që ndikojnë në humbjen (apo jo) të statusit të qëndrimit.