22. juin, 2017

Të vetmet mënyra për fitimin e një leje

Në Zvicër, nuk ekzistojnë programe specifike që mundësojnë hapjen e vendeve të punës për njerëzit që vijnë nga shtetet jashtë Bashkësisë evropiane. Leja e pune apo e qëndrimi mundë të fitohet kryesisht përmes sitemit të kontigjentëve, lidhjeve martesore, bashkimit familjar. Fitimi përmes formave të tjera është jashtëzakonisht i rrallë.