9. juil., 2017

Format e ndarjes - shkurorëzimit

Shkurorëzimi me marrëveshje është forma më e përhapur e ndarjeve në Zvicër. Për këtë formë, ligji nuk imponon rregulla të ashpra për kalimin e domosdoshëm përmes zyrave të profesionistëve të drejtësisë. Edhe vetë pala e interesuar mund t'i inicoi formalitetet e kërkuara. Vetëm rastet e komplikuara kërkojnë një qasje tjetër.