9. oct., 2017

Sigurimet shëndetësore

Nëse flitet për sigurimin bazë shëndetësor, janë shpesh vetëm aspektet tarifore që dallojnë një sigurim nga tjetri. Ligji zvicran mbi sigurimet shëndetësore është i qartë dhe parashikon një listë të shërbimeve që mbulohen detyrimisht nga secili sigurim. Sa është pra e arsyeshme qe ndonjëherë të paguhet më tepër?