22. févr., 2018

Të drejtat tona në punë

Në rast sëmundje/aksidenti/shtatzënie, ekzistojnë dallime të mëdha prej rastit në rast. Parashtrohet pyetja se çfarë të drejtash kemi në rastet e tilla? E gjithë kjo do të n’varet kryesisht nga këto faktorë: përmbajtja e kontratës së punës që posedojmë, kohëzgjatja e marrëdhënieve të punës dhe lloji i sigurimit që është lidhur në kuadër të punës.