23. août, 2018

Leja e qëndrimit për të « pasurit »

Nga viti 2008, në ligjin për të huaj u integrua një dispozitë specifike[1] e cila ka të bëj me mundësitë e rregullimit të statusit të qëndrimit për një kategori të të huajve që i plotësojnë disa kushte të konsideruara si të "jashtëzakonshme".

Kushtet në fjalë rezymohen përmes interpretimeve ku veçohet posaçërisht ajo se, leja do t'iu akordohet vetëm atyre personave që paraqesin "një interes publik madhor" për shtetin zviceran. Para së gjithash, kjo aplikohet, si zakonisht dhe pak më lehtë, për artistë dhe persona me pasuri gati se të "pafundëta" !

 Edhe katër sqarime të tjera lidhur me këtë :

  • Informatat që qarkullojnë në disa artikuj gazetareskë lidhur me parakushtin e shumës së parave që duhet me e depozuar në një bankë zvicerane (50 mijë franga), nuk e reflektojnë plotësisht realitetin që e gjejmë në kantonet e ndryshme zvicerane. Ekzisojnë prej tyre që kërkojnë edhe shumë më tepër sesa ajo që përmendet. Ndërsa hasim edhe nga to që nuk janë aq të "nxehur" për me akorduar leje që mbështeten vetëm në konsiderata pasurore[2]! ;
  • Për lejen që akordohet sipas dispozitës përkatëse, le të mos harrojmë se ajo është vetëm një leje që rregullon një status qëndrimi e jo edhe ate të punës. Ajo, si e tillë, nuk e hapë pra automatikisht apo paralelisht edhe të drejtën për ushtrimin e një aktiviteti profesional ;
  • Është e vërtetë se personat që përfitojnë nga kjo rregull specifike, arrijnë nganjëherë që të fitojnë edhe një leje pune. Por, kjo kalon posaçërisht përmes një rregulle tjetër që ka të bëj me fitimin e lejes së punës përmes sistemit të kontigjentëve (që e përmendëm mësipër) apo nëpërmjet hapjes së një biznesi të rëndësishëm (aktivitete tregtare të një rëndësie madhore për ekonominë zvicerane dhe tregun e saj të punës) ;
  • Të dhënat statistikore tregojnë se kategoria e personave që përfitojnë më së tepërmi nga kjo rregull pranimi vijnë nga shtetet jashtë BE.

 

 

Informata më të hollësishme për çështjen e statusit të qëndrimit dhe të punës në Zvicër, mund të konsultohen në botimin tonë “Zvicra dhe ligjet e saja; shembuj konkretë dhe këshilla praktike”

 

Përpiluar nga Zyra për këshilla juridike – Begzati

Neuchâtel, më 23.08.2018[1] Neni 30 paragrafi b i Ligjit për të huaj.

[2] Kushti i pikëmbështetjes së kësaj leje në aspekte të interesit financiar ballafaqohet me kritika të ashpra, që vijnë sidomos nga qarqet të cilat vlerësojnë se një kushtëzim i tillë bie ndesh me rregullat morale, traditat dhe vlerat e mirëfillta të shtetit zviceran.