6. nov., 2018

A mund të largohet nga puna një punëtor i sëmur?

Ekzistojnë disa raste të cilësuara si rrethana që ia ndalojnë një punëdhënësi që ta largojë punëtorin e tij nga puna. Kështu që, në raste sëmundjeje dhe aksidenti, punëdhënësi s’ka të drejtë që ta shkëpusë kontratën e punës të punëtorit të tij, brenda disa afateve kohore të mbrojtura me ligj, edhe atë

  • Gjatë 30 ditëve të para (të sëmundjes/aksidentit), nëse kohëzgjatja e marrëdhënies së punës nuk e tejkalon një vitë ;
  • Gjatë 90 ditëve të para, nëse marrëdhënia e punës përfshinë një periudhë kohore prej një deri pesë vite ;
  • Gjatë 180 ditëve të para, nëse marrëdhënia e punës ka tejkaluar mbi gjashtë vite. Rregull kjo që vlen edhe për rastet e shtatzënisë, për periudhën 16 javore pas lindjes.

Nëse e marrim shembullin e një marrëdhënie pune që nuk i ka tejkaluar një vite:

Nëse një punëtor sëmuret dhe nuk mund të punojë brenda gjatë tri javëve, atëherë afati i largimit nga puna pezullohet gjatë kësaj periudhe. Por, nëse, punëtori pëson një aksident dhe nuk është në gjendje të punojë brenda katër muajve, atëherë ai mbrohet vetëm brenda 30 ditëve. Domethënë, punëdhënësi ka të drejtë ta largojë atë nga puna pas ditës së 31 të pushimit mjekësor.

Për personat që ushtrojnë aktivitet të pavarur, mbulesa e sigurimeve aplikohet vetëm për ata që kanë lidhur ndonjë kontratë që parashikon mbrojtjen për këtë. Ekzistojnë sigurime që, në raste sëmundjeje/aksidenti, bëjnë pagesa brenda 730 ditësh e më tepër.

Në qoftë se pagesa ka marrë fundë për shkaqe shëndetësore e, ndërkohë, ende ekziston paaftësia për punë, atëherë mund të bëhet një kërkesë në kuadër të rregullave mbi sigurimin invalidor.

Informata më të hollësishme për të drejtat tona në punë, mund të konsutlohen në botimin tonë “Zvicra dhe ligjet e saja; shembuj konkretë dhe këshilla praktike”

 

Përpiluar nga Zyra për këshilla juridike – Begzati

Neuchâtel, më 06.11.2018