22. avr., 2019

Marrëdhëniet e punës dhe pushimi pa pagesë

Nuk ekziston ndonjë rregull e cila i’a imponon një punëdhënësi që punëtorit të tij t’ia japë të drejtën për ditë të lira pa pagesë. Kur kjo e drejtë akordohet, pasojat më të rëndësishme e prekin çështjen e rrogës së 13-të, numrin e ditëve të pushimit vjetor, por edhe sigurimeve të ndryshme të cilat, disa nga to, pas ditës së 31 nuk ofrojnë ndonjë mbulesë.