24. oct., 2019

Pensioni invalidor

Kërkesa për pensionin invalidor bazohet kryesisht në argumente të kombinuara mjekësore dhe juridike. Sipas praktikave profesionale të kësaj lëmie, bien në sy së paku tre situata të arsyeve më të përhapura të refuzimeve të një rente, nga të cilat do t’i veçonim; mos plotësimit i kushteve sipas ligjit, mbrojtja jo efikase e një lënde dhe mospërfillja e rregullave dhe afateve procedurale.